Menu

Menu umożliwia osobie dzwoniacej wybór jednej z dostepnych opcji kontynuacji jej połaczenia telefonicznego. Wyboru dokonuje ona po wysłuchaniu komunikatu (instrukcji), naciskajac odpowiedni klawisz na klawiaturze telefonu. Przykładowy komunikat, zdefiniowany w panelu FreecoNet, może brzmiec " Wybierz 1, aby połaczyc sie z działem handlowym, wybierz 2, aby połaczyc sie z działem serwisu."

Pojedyncze Menu pozwala na wybór jednej z 11 opcji odpowiadajacych klawiszom od "0" do "9" oraz "*". Je.eli osoba dzwoniaca nie dokona wyboru w czasie 5s, to wybierana jest opcja domyslna.

Usługe konfiguruje sie w panelu FreecoNet, w szybki i przyjazny dla u.ytkownika sposób. Usługa Menu wykorzystuje technologie syntezy mowy z tekstu pisanego, podanego w trakcie jej konfiguracji. Tekst może zostac zapisany w jezyku polskim, angielskim badz rumunskim (wiecej jezyków wkrótce) i w każdej chwili byc dowolnie modyfikowany. Usługe mo.na dowolnie łaczyc z innymi usługami. Może byc też ona dostepna bezposrednio, pod wybranymi numerami miejskimi lub skróconymi.